Forslag for å styrke jentefotballen

Publisert 9. februar 2021 | Klubben | Forslag for å styrke jentefotballen

Fana IL Fotball fremmer et forslag på kretstinget for å gi jenter en fotballutdanning de fortjener.

Flere jenter og kvinner i fotballen er et kjerneområde i norsk fotballs strategiplan for perioden 2020 til 2023.

Herunder har Norges Fotballforbund nedfelt et hovedmål om å øke andelen jenter og kvinner både på og utenfor banen. Fotball-Norge skal rett og slett rekruttere, utdanne og inspirere flere kvinnelige spillere, trenere, dommere, ledere og tillitsvalgte.

Å tilrettelegge for et likeverdig tilbud til begge i kjønn i klubber, krets og landslag er en selvfølgelighet i 2021.

Forskjellig utgangspunkt og enormt frafall
De siste årene har andelen av aktive jente- og kvinnespillere økt til cirka 30 prosent på landsbasis. Denne andelen gjenspeiler noenlunde tallene i barne- og ungdomsfotballen til Fana IL Fotball - og helt sikkert mange andre klubber.

Fra første spark på ballen er det altså betydelig færre jentespillere i hver årgang sammenliknet med guttespillere. Med andre ord er det et langt mindre antall spillere i bunnen av fotballpyramiden - som går fra barnefotball til seniorfotball og innbefatter både topp og bredde.

Tall fra de siste årene viser dessuten at rundt 53 000 fotballspillende jenter mellom seks og tolv år krymper til 33 000 til 34 000 i alderssegmentet 13 til 19 år. Det er et frafall på mellom 35 og 40 prosent!

Dette utgangspunktet påvirker naturligvis også utviklingsløpet til jenter og kvinner i fotballen i altfor stor grad.

Tilpasset fotballutdanning for jenter
Fana IL Fotball ønsker å ha en bredt og god fotballutdanning til alle som ønsker å spille fotball uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå. Alle fotballspillere er med andre ord verdt like mye. Det er ikke dermed sagt at alle skal være like - tvert imot er likhet og likeverd en erkjennelse av at spillerne er forskjellige og at det bør tilrettelegges med ulike utfordringer i forhold til den enkeltes ønske, modning og forutsetninger.

I grunnskolen og den videregående skolen er dette lovpålagt og blir gjerne omtalt som tilpasset opplæring. I fotballen kaller vi det derimot differensiering hvilket er svært viktig for å kunne tilpasse fotballaktiviteten til spillerne. Ved god differensiering får alle spillerne en fornuftig kombinasjon av å oppleve mestring og utfordring i både trening og kamp.

Økt samarbeid på tvers av klubber og miljøer
Flest mulig - lengst mulig - best mulig er selve grunnmuren som fotball-Norge står på og jobber ut ifra.

For å oppnå nettopp dette vil økt samarbeid på tvers av klubber og miljøer være en ekstra stor fordel for jentespillere i barne- og ungdomsfotballen. Fotballutdanningen vil da ta nye kvantesprang i riktig retning ved å legge til side gammel klubbrivalisering eller tankerekker om at egen klubb gjør ting best selv uten drahjelp fra andre.

Overgangene til ungdomsskole og videregående skole er kritiske tidspunkt for frafallet i fotballen og idrett generelt. Der guttefotballen har langt flere spillere å ta av er jentefotballen langt mer sårbar - spesielt når behovet for antall spillere i de ulike spillformene øker. Samtidig vokser det frem markante forskjeller i interessenivå for fotballaktiviteten.

I ungdomsfotballen vil det derfor være høyaktuelt å skape trenings- og kamparenaer på tvers av klubber. Dette vil gjøre at spillere unngår å lide samme sjebne som mange andre har gjort før dem - å bli for få til å stille lag. En fotballhverdag med mange jevnaldrende jenter på trening vil dessuten sees på som en langt mer positiv møteplass som i seg selv være med på å forhindre et frafall som ellers ville ha kommet.

Et større omfang av spillere vil også åpne opp flere dører for en bedre og mer tilpasset fotballutdanning for trenings- og lærevillige jenter i ungdomsfotballen. På lik linje med de ambisiøse fotballgutter bør likesinnede fotballjenter få mulighet til å være en del av treninger og kamper på sitt nivå i jakten på å bli den beste utgaven av seg selv. Aller helst uten å måtte forlate sin utviklingsklubb i for ung alder. Når spillere og trenere forsvinner kan man nemlig risikere at gode lokalmiljøer svekkes. 

Sammensatte lag i serien
NFF Hordaland har en mangeårig og innarbeidet praksis om å kun godkjenne ett sammensatt lag i hver klasse.

Formuleringen i breddereglementet hindrer imidlertid ikke at man kan ha flere sammensatte lag i hver klasse:

 • § 2-9. Sammensatte lag
  (1) Der det er nødvendig for å gi et kamptilbud, kan kretsen eller forbundsstyret i alle aldersklasser etter søknad godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag. Godkjenningen gjelder for én sesong om gangen. I seniorklassene kan ikke sammensatte lag delta høyere enn i 4. divisjon for menn eller 2. divisjon for kvinner, og kan ikke rykke opp fra dette nivået. Sammensatte lag kan ikke delta i NM.

  (2) Søknaden må være undertegnet av leder av eller annen med fullmakt fra de involverte klubber og være fremsatt innen den frist som er satt av den krets som administrerer serien. Søknaden må inneholde opplysninger om hvilken av de samarbeidende klubber som skal være ansvarlig for laget etter NFFs lov og reglementer. Søknaden skal også presisere hvilken av de samarbeidende klubbene som skal opprettholde rettighetene i seriesystemet hvis samarbeidet opphører.

  (3) Med de begrensninger som følger av (1) tredje setning gjelder de alminnelige reglene om opp- og nedrykk og mesterskap i seriespill for sammensatte lag.

  (4) Spillere som deltar på sammensatte lag, kan samtidig spille på sine respektive klubbers andre lag.

Dagens lokale praktisering av regelverket gjør det utfordrende å ha bærekraftige treningsgrupper på tvers av klubber og samtidig tilby et godt nok kamptilbud. I alle fall ikke uten å måtte melde overgang mellom klubber noe som ofte fremskynder frafallet unødvendig.

Forslag om ny praktisering av sammensatte lag i jentefotballen
På bakgrunn av disse erfaringene foreslår Fana IL Fotball at Kretstinget vedtar at et pilotprosjekt hvor det er tillat å ha flere sammensatte lag i samme klasse fra J13 til J19.

Pilotprosjektet skal iverksettes med umiddelbar virkning og pågå frem til neste Kretsting. Administrasjonen i NFF Hordaland må da få mulighet til å vurdere søknader fortløpende for inneværende sesong.

 • Eksempel for å ha nok spillere til gjennomføring:
  • 9 J13-spillere fra Klubb X + 10 J13-pillere fra Klubb Y.
   • To sammensatte lag i J13-klassen da man i sum har nok spillere.
   • Kamptroppene består i all hovedsak av spillere fra egen klubb, men lagene kan hjelpe hverandre ved behov begge veier.
 • Eksempel for å gi en tilpasset kamparena hvor spillerne får utfordring og mestring ut i fra sitt nivå:
  • 15 J17-spillere fra Klubb X + 19 J17-spillere fra Klubb Y.
   • To sammensatte lag i J17-klassen.
    • 1. divisjon.
    • 3. divisjon.

Ved at NFF Hordaland griper denne muligheten og utviser en større fleksibilitet vedrørende bestemmelsen om sammensatte lag og andre enkeltbestemmelser vil dette redusere risikoen for frafall av spillere i jentefotballen. Kort oppsummert er det mange positive synergier knyttet til dette og særlig følgende punkter må trekkes frem:

 • Forhindre og redusere risiko for frafall.
 • Legge til rette for en tilpasset fotballutdanning som gir flere og bedre spillere.

Fana IL Fotball fremmer forslaget for å gi jenter en fotballutdanning de fortjener!

Mer om Klubben

Årsfest for og med frivilligheten

Publisert 19. oktober 2023

På klubbens regning ønsker Fana IL Fotball å sette et verdig punktum på en lang og god sesong.

Stig Olav Larsen tildelt hederstegn

Publisert 16. august 2023

Kontinuitetsbæreren Stig Olav Larsen fikk i kveld velfortjent oppmerksomhet for sine bidrag i Fana IL Fotball.

Administrasjonen tar sommerferie

Publisert 3. juli 2023

Med forventning om en intens og knallgøy høstsesong tar servicesenteret til Fana IL Fotball nå en pust i bakken.

Hederstegn i bronse til Baldersheim

Publisert 30. juni 2023

Ronny Thømt Baldersheim fikk velfortjent oppmerksomhet for sine bidrag i Fana IL Fotball.

Fotballfamilien i 17. mai-toget

Publisert 15. mai 2023

Tradisjonen tro stiller Fana IL Fotball med egen fane i prosesjonen til Nesttun.

Sølvtegn til Torill Sivertsen Lie

Publisert 6. april 2023

Torill Sivertsen Lie fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram